Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Ensidig syn på värdeskapande hinder för hållbarhet

Traditionella ekonomiska modeller och för ensidig syn på värdeskapande upplevs som hinder för företag när det gäller utveckling och investeringar kopplat till hållbarhet. Samtidigt uppger nästan 70 procent att hållbarhetsfrågor är viktiga för företagets tillväxt.

Det finns ett tydligt glapp mellan företagens ambitioner och faktiska åtgärder när det gäller hållbarhet. Det visare en undersökning som genomförts av Handelskammaren Mälardalen, Region Örebro län och Örebro kommun.

254 företag i Örebro län svarade på en enkät som sedan kompletterades med djupintervjuer med 10 utvalda företag.  8 av 10 företagsledare uppger att det är viktigt eller mycket viktigt att vårt samhälle utvecklas i en mer hållbar riktning än idag, och att näringslivet har ett stort ansvar. Däremot är det knappt 7 av 10 som anser att hållbarhetsfrågorna är viktiga för det egna företagets tillväxt och framtida utveckling.

När företagen graderar sitt hållbarhetsarbete på en skala ett till fem hamnar två tredjedelar på nivå två och tre. Bland företagen på nivå 4 och 5 har en majoritet av företagen startats inom 10 år.

- De nyare företagen har ofta ett hållbarhetstänk med sig från starten, och tittar man på företag som startas idag så har många såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet i sitt dna, säger Jenny Emerén på Handelskammaren Mälardalen

I undersökningen uppger 64 procent av företagen att de planerar framtida åtgärder inom hållbarhetsområdet, men brist på tid och resurser ses som ett hinder.

- Det är uppenbart att omställningen går för långsamt om vi ska lyckas nå målen i agenda 2030. Nu krävs en kraftsamling och mer stöd till nödvändiga investeringar, säger Jenny Emerén

Undersökningen visar på brister i kunskap och insikt om hållbarhetsfrågor hos företagsledningar och bolagsstyrelser. Företagen efterfrågar kunskapshöjande insatser såsom nätverk, rådgivning och kompetensutveckling. Hållbarhetsarbetet upplevs ibland inte som meningsfullt på grund av att man har svårt att räkna hem det i traditionella ekonomiska modeller, men man uppger också att man inte upplever en tillräckligt stor efterfrågan för att det ska vara lönsamt.

- Det som driver på de företag som har kommit en bit i sitt hållbarhetsarbete är ofta egna värderingar, även om lagstiftning och krav från kunder nämns. Att man kan tjäna pengar på att ställa om verkar däremot inte vara en drivkraft i sig förutom när det handlar om energieffektiviseringar, säger Jenny Emerén

Om rapporten

Hållbarhetsundersökningen genomfördes under maj till oktober 2020 och vände sig till företag i Örebro län. Bakom undersökningen står Region Örebro län, Örebro kommun och Handelskammaren Mälardalen. Samverkansparter har varit AQ analys och Bronner & Bronner Samhällsförbättring