Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Förslaget för nya Mälarporten och Resecentrum

Västerås resecentrum som ingår i Mälarporten projektet har samråd mellan 8 oktober till 18 december. Handelskammaren Mälardalen kommer lämna synpunkter.

Detaljplan görs efter en process
För att använda mark- och vattenområden till de ändamål som de är mest lämpade för, planlägger kommunen dessa områden i en detaljplan. Lämpligheten bedöms med hänsyn till egenskap, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det efter en process för att säkra insyn för berörda fastighetsägare och kommunala förvaltningar, för att få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra förslaget.
Vad innehåller förslaget?
Detaljplanen möjliggör stadsutveckling av ett cirka 12 hektar stort område i centrala Västerås, där ett nytt resecentrum utgör tyngdpunkten i förslaget. Planförslagets syfte är att stärka kopplingen mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar, skapa levande och intressanta stadsrum, främja kollektivt resande samt höja graden av markutnyttjande i området.
Förslaget innebär att ett nytt modernt resecentrum skapas, som med fyra ingångar och två passager över spåren är anpassat för fler människor, förenklar för resenärer och knyter samman staden. Alla flöden samlas under ett gemensamt tak som breder ut sig, förenar funktioner och skapar rumsliga sammanhang.
En blandad stadsbebyggelse
I anslutning till Västerås nya resecentrum skapas en blandad stadsbebyggelse i Sigurd 3, där en uppbyggd gård separerar och döljer parkering, fordonstrafik och varuleveranser. I nordöstra hörnet av planområdet skapas kontors- och parkeringshus och i västra delen av planområdet uppförs en högre byggnad för både kontor och bostäder, som även fungerar som en orienteringspunkt och vägleder människor till resecentrum. Detaljplanen möjliggör 300-400 nya bostäder inom området.

Har du några synpunkter du önskar att vi tar upp? Hör av dig till Thor-Björn Käck

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel