Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Stor påverkan av elpriser visar Handelskammarens enkät

Handelskammarens enkät till medlemsföretag visar tydligt att nuvarande elpriser har en rejäl påverkan på de olika verksamheterna.

Under september och oktober genomfördes en enkät till Handelskammarens medlemsföretag i Örebro och Västmanlands län samt Eskilstuna och Strängnäs kommuner. För drygt en tredjedel är det en hög eller mycket hög grad av påverkan redan nu. Ser man 1-3 år eller ännu längre fram syns en hög eller mycket hög påverkan för upp mot hälften av företagen om situationen kvarstår.


Ökade kostnader även framåt

Tillverkande företag och industrier ser en högre grad av påverkan än tjänsteföretag. Det slår också mycket olika beroende på hur stor del elkostnaden är i förhållande till företagens omsättning. En del tjänsteföretag uppger att de får en indirekt påverkan eftersom kunder blir mer försiktiga just nu eller själva drabbats hårt.

Ca 40 % av företagen av fått en ökning av elkostnad på mellan 50-100 % jämfört med ett år tillbaka. Kvarstår situationen ökar andelen företag ju längre tiden går med en ökad kostnad.

Att påverkan blir större ju längre tiden går kan bero på att många företag sitter på elavtal som kommer behövas förhandlas om framöver till betydligt högre nivåer.

”Utan ett fast och relativt bra el-avtal skulle vi förmodligen gå i konkurs” skriver en av de svarande som exempel.


Energieffektivisering viktig faktor

Åtgärder på grund av ökade elpriser varier, men hela 60 % uppger att de inför energieffektiviseringar direkt kopplat till ökade elkostnader. Priset mot kund påverkas och höjs för ca 40 % av företagen. 20 % har behövt avvakta med olika investeringar beroende på de ökade kostnaderna.

Noterbart är att ca 20 % även uppger att de ökade priserna haft en negativ påverkan på deras insatser inom klimatarbete och hållbarhet.

Svaren visar vilket allvarligt läge vi är i och att det ser ut att hålla i sig och i värsta fall bli värre framöver. Det känns också som en paradox att en del nu inte har råd med nödvändiga investeringar, tex solceller eller andra investeringar för att minska energiberoende, säger Oskar Axelsson, VD på Handelskammaren. Något som är ”bra” är att företag på ett mycket mer aktivt sätt håller koll på sin energiförbrukning och att så många inför energieffektiviseringar. De här kan leda till innovationer och bestående insatser för bättre effektivitet. De ekonomiska stöden som kommer är också mycket nödvändiga framöver, menar Oskar vidare.

Handelskammaren har lyft frågan i olika frukostmöten under hösten och framöver planeras två riktade el-seminarier med bla elnätsägare i Örebro och Västmanland.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Faktaruta

  • Nästan ¾ av företagen har eller planerar att vidta åtgärder på grund av ökade elkostnader.
  • 100 % av större industriföretag bedömer att deras elförbrukning kommer att öka inom 3 år.
  • 39 % av företagen bedömer att effektbrist kan hindra framtida expansionsplaner.