Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Framsteg på norska sidan för gränsöverskridande snabbtåg

Jernbanedirektoratet rekommenderar den norska regeringen att börja utreda en ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Direktoratet föreslår dessutom att en överenskommelse görs mellan ansvariga myndigheter på båda sidor av gränsen för att påbörja planeringsarbetet.

Myndighetens rekommendationer är ett stort steg på vägen för att realisera en snabb och modern järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. Rekommendationerna som Jernbanedirektoratet tagit fram har skett inom ramen för arbetet med konseptvalgutredningen (KVU) för Kongsvingerbanan som nu överlämnats till Samferdselsdepartementet.

Dessutom föreslår Jernbanedirektoratet den norska regeringen byggnationen av en ny järnväg som förbinder Lillestrøm med Sørumsand. Detta är den del på den norska sidan som skulle betyda mest för att möjliggöra en restid mellan Oslo och Stockholm under tre timmar. Om förslaget blir verklighet innebär det i praktiken en möjlig första etapp på en ny gränsbana mellan länderna.

På den svenska sidan behöver upprustningen av befintlig järnväg komma med i nästa NTP, nationell plan för transportinfrastrukturen. Inriktningsförslaget som lagts fram av Trafikverket innebär att det inte kommer finnas finansiering för en utbyggnad av Oslo-Stockholm om nya stambanor inte finansieras utanför NTP, en alternativ finansiering för stambanorna är avgörande. Det finns också frågetecken kring Mälarbanan där i huvudsak olika trimningsåtgärder föreslås. Förslaget är på remiss och Handelskammaren Mälardalen samverkar med olika aktörer kring remissvar.

Fakta KVU

En konseptvalgutredning (KVU) är en utredning av alternativa sätt "koncept" att lösa ett infrastrukturbehov på. Det är ett krav för statliga projekt med en uppskattad kostnad över 750 miljoner NOK.

Motsvarande process i Sverige kallas åtgärdsvalsstudie (ÅVS)