Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Kompetensförsörjning är medlemsföretagens viktigaste valfråga

I september går Sverige till val och Handelskammaren Mälardalen har frågat sina medlemsföretag vilka tre frågor som är viktigast för dem just nu. Kompetensförsörjningen är den fråga som sticker ut och är allra viktigast att lösa säger medlemmarna. Fyra av tio företag i Västmanlands och Örebro län har svårt att rekrytera medarbetare och hela 64,2 procent väljer den som den viktigaste valfrågan i höst.

- Som Handelskammare vill vi vara med och lyfta företagens betydelse för Sveriges välfärd för våra politiker och identifiera hinder för tillväxt. Det är därför vi gör en valårsenkät säger Jenny Emerén, vd vid Handelskammaren Mälardalen.

På andra, tredje och fjärde plats trängs tre andra frågor tätt - skatter och regler, lokalt företagsklimat samt arbetskraftsinvandring och integration.

- Regelkrånglet är ett välkänt och återkommande problem för företagen. Företagarna tycker att det är för många olika instanser i myndighetssverige och att det är svårt att förstå regelverket och byråkratin, avslutar Jenny Emerén.

…och så här tycker partierna

Vi har gått igenom vad som står på riksdagspartiernas webbplatser, för att utröna vad de tycker i frågor som rör företagande, export och näringsliv.

Centerpartiet
 • Gör det enklare att starta företag.
 • Sänk kostnaderna för att anställa med lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag.
 • Inför ett stopp för ökat regelkrångel.
 • Skattereglerna, särskilt för mindre företag, förenklas.
 • Slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda.
 • Skapa en ny och enkel företagsform: ingångsföretag.
 • Satsningar på infrastruktur ska öka, bland annat på järnvägsspår och fler tågföretag.
 • Problemen med orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare som bidrar till samhället måste lösas snabbt.
 • Värna företagarnas möjlighet att rekrytera kompetent personal från andra länder.
 • Skolans kontakt med arbetslivet måste vara tydlig genom hela grund- och gymnasieskolan.
Kristdemokraterna
 • Fler vägar in till Sverige för den som vill komma hit och arbeta, inte minst där det råder brist på arbetskraft.
 • Ge personer som kommer till Sverige möjlighet att vara med och bygga samhället genom arbete, praktik och studier.
 • Inför inträdesjobb som riktar sig mot nyanlända samt ungdomar upp till 23 år utan fullständig gymnasieutbildning.
 • Utöka undantaget i LAS så att fyra personer kan undantas oavsett företagets storlek.
 • Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.
 • En friare världshandel med rättvisare villkor är en förutsättning för att minska de globala klyftorna.
 • Förbättra företagsklimatet genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter.
 • Sänk arbetsgivaravgiften för unga upp till 22 år.
 • Se över reglerna kring skatteavgifter, förenkla byråkratin kring byggnadstillstånd och låt fler företag slippa revisionsplikten.
 • Anslagen till järnvägens drift och underhåll måste fortsätta att öka både vad gäller underhåll och nyinvesteringar, bland annat i form av banor för snabbtåg.
Liberalerna
 • Inför inträdesjobb för nyanlända och ungdomar, där arbetsgivarnas kostnad för att anställa halveras genom att arbetsgivaravgiften slopas och ingångslönen är lägre.
 • Svenska företag måste enkelt kunna anställa nyckelkompetens från andra länder.
 • Rätten att kvarstå anställning högre upp i åldern.
 • Lätta på regelbördan för småföretagare.
 • Enklare och billigare att anställa.
 • Konkurrenskraftig bolagsskatt.
 • Stärk EU:s inre marknad, EU ska ha en öppen handelspolitik.
 • Vill ha ett frihandelsavtal mellan EU och USA samt stärka WTO.
 • Upprusta och bygg ut väg- och järnvägsnätet. Gynna klimatsmarta transporter.
 • Företag ska kunna ha alla myndighetskontakter på ett och samma ställe.
Miljöpartiet
 • Sänk småföretagens skatt på arbete och höj skatten på miljöförstöring.
 • Investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi.
 • Modernisera industrin och satsa på grön teknik.
 • Det ska bli enklare att starta och driva företag.
 • Förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare.
 • Skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden.
 • Skapa fler gröna jobb.
 • Mycket av dagens lastbilstransporter ska föras över till järnväg och sjöfart.
 • Ha hundra procent förnybar el och värme år 2030.
 • Handelsrelationer ska ta full hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter.
Moderaterna
 • Gör det enklare och mer lönsamt att starta och driva företag.
 • Regelverk ska förenklas och anpassas till ett digitaliserat och delande samhälle.
 • Sänk skatten på arbete, särskilt för dem med lägre inkomster.
 • Brytpunkten för statlig inkomstskatt bör höjas för att öka drivkrafterna att jobba mer och utbilda sig.
 • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar.
 • Inför inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen.
 • Ersätt befintliga lönestöd för nyanlända och långtidsarbetslösa med ett som är enklare för att fler ska kunna få ett första jobb.
 • Vårda järnvägssystemet, det krävs underhåll av dagens järnväg samt ny kapacitet.
 • Satsa 2,4 miljarder kronor (2018-2026) för att införa tyngre lastbilar i Sverige.
 • Nej till straffskatter på transporter.
Socialdemokraterna
 • Skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat.
 • Ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar jobb.
 • Öka kompetens och matchning för att rusta alla att ta de jobb som växer fram.
 • Det ska inte vara möjligt att gå runt LAS genom att säga upp personal för att sedan hyra in personal för samma arbetsuppgifter.
 • Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand tillsättas med arbetslösa personer som redan bor i Sverige.
 • Företrädesrätten vid återanställning ska inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag.
 • Normen på svensk arbetsmarknad ska vara fasta heltidsanställningar.
 • Få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.
 • Investeringar i fler jobb och bättre skola går före fortsatta skattesänkningar.
 • Till 2020 ska antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU.
Sverigedemokraterna
 • Öka anslagen till yrkeshögskolorna med 500 miljoner per år för att öka platserna till 8 000.
 • En ny jobbskapande politik med fokus på utbildning samt en omfördelning av resurser från ineffektiva jobbsatsningar till satsningar som bevisligen skapar fler jobb.
 • Arbetsmarknadspolitiken ska syfta till att skapa trygghet och välstånd för landets arbetstagare samt att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för företagen.
 • Är öppna för en behovsprövad arbetskraftsinvandring som grundar sig på högkvalificerade yrken där det råder brist på arbetskraft.
 • Stoppa fortsatta höjningar av drivmedelsskatterna.
 • Är i grunden positivt inställda till frihandel. Sverige har mycket att vinna på att handel mellan människor förenklas.
 • Vill dra större nytta av gruvnäringen genom satsningar på järnvägar, utbildning och ökade resurser till Sveriges geologiska undersökning.
 • På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma ett sänkt skattetryck, men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden.
 • Prioriterar i dagsläget sänkt skatt för pensionärer samt ett femte jobbskatteavdrag.
 • Avser inte att komplettera ett femte jobbskatteavdrag med sänkt statlig skatt för de rikaste, utan vill rikta skattesänkningar mot låg- och medelinkomsttagare.
Vänsterpartiet
 • Allmän visstidsanställning ska avskaffas. Det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt.
 • Det ska inte vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose permanenta arbetskraftsbehov.
 • Företag med upp till tio anställda ska helt slippa betala 14 dagars sjuklön.
 • För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.
 • Vill inte ha en handelspolitik där vinster för storföretagen går före rätten till trygga jobb, klimatet och vår gemensamma välfärd.
 • Det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en utbildning för nyanlända.
 • Det ska gå att lita på att tågen kommer i tid. Järnvägsunderhållet behöver förstatligas och järnvägen återregleras.
 • Vill se utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens i bred bemärkelse.
 • Vill se en aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya innovationer och hållbarhet.
 • Företagsbeskattningen behöver ändras och regelverket mot skatteflykt skärpas.

Företagens viktigaste valfrågor*

 1. Kompetensförsörjning, 64,2 %
 2. Skatter och regler, 45,9 %
 3. Företagsklimat – lokalt, 36,7 %
 4. Arbetskraftsinvandring och integration, 33,9 %

*Valårsenkät bland medlemsföretag i Västmanlands och Örebro län 2018.