Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammarens remissvar på Sjöfartsverkets förslag

Sjöfartsverkets skickade i början av april ut ett förslag om avlysning av trafik i Mälaren på farled 901 på grund av att de just nu befinner sig nu i en intensiv fas med arbetet i Södertälje kanal och sluss.

Sjöfartsverket menar att passerande handelsfartyg hindrar deras arbete i så stor utsträckning att detta medför extra kostnader om 1 MSEK i veckan. För att kunna arbeta mer ostört har Sjöfartsverket utformat ett förslag om tidvis avlysning av trafik i Södertälje sluss och kanal. Avlysningen är tänkt löpa under en provperiod mellan 1 maj t.o.m. 30 september på vardagar mellan kl. 06:00 till 10:30 samt 13:30 till 18:00. Därefter ska beslut tas om avlysningen ska fortsätta till sommaren 2020.

Den 17 april höll Handelskammaren Mälardalen ett dialogmöte med de företag som trafikerar Mälaren eller har gods som transporteras på Mälaren för att diskutera Sjöfartsverkets förslag om avlysning. Även Sjöfartsverket var inbjudna men deltog ej.

Det blev uppenbart på dialogmötet att konsekvenserna för samhället vida överstiger 1 MSEK i veckan. Om ambitionen är att fortsätta ha sjöfart i Mälaren så kan villkoren inte kraftigt försämras hela tiden.
Godset som idag skeppas på Mälaren kommer med införande av Sjöfartsverkets förslag i de fall det är möjligt hitta andra vägar, och ansluta sig till nya flöden vilket medför kostnader för såväl företag som deras kunder. När detta väl har skett är det mycket svårt att senare få tillbaka flödena. Det innebär i sin tur att hela målsättningen med Mälarprojektet, att få mer gods att gå på sjöfart, riskerar att gå om intet. Varje fartyg som inte trafikerar Mälaren ersätts av cirka 300 lastbilar. Detta för med sig miljökonsekvenser i form av ökade utsläpp samt ökad trängsel på den redan hårt belastade landinfrastrukturen.
Under de få timmar som Södertälje sluss och kanal är öppna för trafik finns stor risk för köer och risk för att inte alla fartyg hinner genom under öppettiden. Nya arbetstidsregler för lotsar med andra viloperioder kommer med stor sannolikhet ställa till det ytterligare.

Broöppningstider och tid för genompassering av Södertälje sluss är mycket dåligt synkroniserade. Flera fartyg som trafikerar Mälaren har mörkerbegränsning, förslaget gör dessa fartyg väldigt begränsade.
Ytterligare innebär föreslaget till avlysning en förlust för Sjöfartsverket i och med tappade inkomster från farleds- och lotsavgifter om konsekvensen innebär att färre fartyg trafikerar Mälaren.

Handelskammaren Mälardalen tillsammans med ett flertal företag säger tydligt nej till Sjöfartsverkets förslag. Konsekvenserna av att införa denna kraftiga begränsning av sjöfarten på Mälaren överstiger vida Sjöfartsverkets egna kostnader.
Förslaget har inte tagit någon som helst hänsyn till näringslivets förutsättningar eller andra begränsningar och förutsättningar för sjöfarten i Mälaren som exempelvis broöppningstider. Vidare har man inte heller tagit någon hänsyn till andra utvecklingsprojekt i hamnar och farleden i Mälaren som sker för att utveckla sjöfarten. Remisstiden har dessutom varit kort. Ett förslag till avlysning måste föregås av dialog och utformas med hänsyn till näringslivet.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel