Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

USA på gång införa tullar på stål

USA:s president Trump tog den 1 mars beslut om att införa tullar på 25 procent på stål som importeras från alla länder. Kommerskollegium reder ut vad som hänt.

Varför har det hänt?

I världen finns en stor produktionsöverkapacitet för stål. En huvudorsak är att Kina kraftigt ökat sin produktionskapacitet. Den ökade produktionskapaciteten har inte motsvarats av en ökad efterfrågan. Överkapaciteten har lett till pressade stålpriser och kris inom den globala stålindustrin. De amerikanska åtgärderna begränsar konkurrensen från importerat stål.

Vad innebär det för EU?

EU har en stor stålindustri och stor stålexport till USA. Med pressade stålpriser kommer en tull på 25 procent att slå hårt mot EU:s stålproducenter.  Stål som inte kan säljas till USA-marknaden kan också i betydande utsträckning komma att omdirigeras till EU.

Vad innebär det för Sverige?

Även Sverige har en stor stålindustri och stålexport och drabbas på ungefär samma sätt som EU i stort.

Hur stor är den svenska exporten av stål?

Exporten ligger i storleksordningen 4 miljarder kronor.

Hur kan handelsparterna förhålla sig till USA:s beslut?

Alla länder med betydande stålexport till USA kommer att drabbas. En del av dem kan komma att vidta motåtgärder.

Hur jobbar Kommerskollegium med frågan?

Vi följer utvecklingen och ger regeringen löpande underlag.

Är detta något ovanligt?

Återkommande kriser i stålindustrin och importbegränsande åtgärder är inget nytt. USA genomförde liknande åtgärder mot stål 2002. Åtgärderna ledde till motåtgärder från EU och andra länder. Detta medförde i sin tur till att USA tog bort åtgärderna.

Vad är normalläget för handeln med stål mellan EU och USA?

Det är i det flesta fall inga tullar alls för stål i EU och USA.

Bryter USA mot befintliga handelsavtal nu?

Det kan diskuteras. USA:s beslut om ståltullar har tagits med hänvisning till nationell säkerhet. Det är väldigt svårt att se att stålimporten till USA skulle hota den nationella säkerheten.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor

Handelsstatistik