Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Vad innebär brexit för svensk handel med Storbritannien?

Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka alla svenska företag som på något sätt bedriver handel med Storbritannien. Mycket är i dagsläget oklart, men vi ska försöka ge en bild av i vilken riktning förhandlingar och resonemang går och hur du kan förbereda dig.

Det pågår förhandlingar om ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU, men det finns idag inga konkreta resultat. Det är inte heller klart om Storbritannien kommer att lämna EU i dess helhet den 30 mars 2019 eller om det kommer att finnas tillfälliga övergångsbestämmelser.

Tullhantering mellan Sverige och Storbritannien

Samtliga utredningar som har gjorts pekar emellertid på att brexit, oavsett hur utträdet utvecklar sig, kommer att medföra tullformaliteter i handeln mellan EU och Storbritannien. För företag som handlar med Storbritannien innebär det bland annat att företagen måste:

  • föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export
  • anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU
  • lämna tulldeklarationer vid import och export
  • tillämpa införsel- och utförselrestriktioner
  • betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

Företagen kan komma att behöva olika tillstånd, dels för att få importera eller exportera vissa varor, dels kan det bli aktuellt med tillstånd för vissa tullformaliteter som exempelvis aktiv och passiv förädling.

Det här kommer att medföra en ökad administration för näringslivet eftersom många svenska företag både importerar och exporterar betydande mängder varor från och till Storbritannien. Även företag som inte själva handlar direkt med Storbritannien kommer att beröras indirekt av tullformaliteterna i handeln mellan Storbritannien och övriga EU.

Hur kan jag som företag förbereda mig?

Med den osäkerhet som råder är det naturligtvis inte lätt att veta hur du och ditt företag ska förbereda er. Här får du ändå några praktiska tips på vad du faktiskt kan göra redan idag:

1. Gör en riskanalys
Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att tydliggöra eventuella konsekvenser för företaget.

2. Kartlägg företagets varuflöden
Kartlägg ditt företags varuflöden med Storbritannien. Ta också reda på vilka leverantörer och kunder du har i Storbritannien. Se över de avtal ni har med leverantörer och kunder och hur de påverkas av brexit.

3. Se över transportörer och transportvägar
Ta reda på vilka transportörer ditt företag anlitar och vilka transportvägar transportörerna använder. Om vägarna ser ut att bli problematiska behöver ni eventuellt överväga alternativa transportvägar. Det kan också vara fallet med varor där leveranserna är tidskritiska. Kanske behöver ni överväga att anlita ett ombud? Ta tillfället i akt att ta kontakt med de olika aktörerna för att höra hur de resonerar och hur de tror att de kommer att påverkas av brexit.

4. Kontrollera tillstånd
Se över så att ditt företag verkligen har de tillstånd som ni kan komma att behöva.

5. Undersök behov av ursprungsintyg
Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras. Om du exempelvis exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett annat land utanför EU.

Om du idag handlar insatsvaror eller färdiga varor med Storbritannien som du sedan exporterar med ursprungsintyg till partnerländer, bör du bevaka hur ett framtida avtal med Storbritannien kommer att påverka den här handeln.

Se över ursprungsbedömningen av dina varor idag. Kommer varorna att klara ursprungskraven utan att behöva ”räkna med” material från Storbritannien? Eller förlorar varorna sitt ursprung om materialet från Storbritannien inte längre har EU-ursprung? Undersök vad det här kommer att kosta och jämför eventuellt med alternativa inköpsvägar för material med EU-ursprung som påverkar ursprungsbedömningen.

Läs mer om ursprungsbestämmelser vid export.

Färdiga varor från Storbritannien som exporteras med ursprungsintyg med EU-ursprung riskerar att inte längre kunna exporteras med ursprungsintyg.

Viktigt att följa utvecklingen

Sammanfattningsvis kommer ditt företag att på olika sätt påverkas av brexit. Eftersom det råder stor osäkerhet kring hur den här påverkan kommer att ta sig uttryck, är det extra viktigt att du följer utvecklingen och förbereder dig och ditt företag så bra som möjligt.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor