Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Handelskammaren i Almedalen

Vi på Handelskammaren Mälardalen arbetar för att alla företag i Västmanlands och Örebro län ska kunna utvecklas, växa och göra affärer både internationellt, i Sverige och lokalt. De största utmaningarna för företagen idag är förmågan att attrahera och behålla rätt kompetens samt transportera gods och människor på ett tillförlitligt sätt.

Stockholm-Mälarregionen växer så det knakar, 46 % av BNP och 45 % av alla företag skapas här. Dessutom bor 40 % av Sveriges befolkning i Mälardalsregionen. Men, fyra av tio företag i Örebro län och mer än 35 % av företagen i Västmanlands län har svårt att rekrytera den kompetens de behöver.

Mälardalens näringsliv skriker efter kompetens och företagen efterfrågar tillförlitliga transporter. Det behövs ett robust system som man kan lita på och som möjliggör kortare restider. Det kräver investeringar och är inget samhället har råd att välja bort. Såväl infrastruktur som kompetensförsörjning är grundförutsättningar för en växande och attraktiv region. Vi behöver krympa avstånden och korta restiderna i Mälardalsregionen och flytta städerna närmare varandra. Med det följer en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Det kan vi göra med en bättre infrastruktur. Med tillförlitliga transporter kan företagen göra fler affärer. Det skapar tillväxt i vår region och i Sverige!

Våra företag vill att kompetens ska vara tillgänglig och de vill ha möjlighet att vidareutbilda befintliga medarbetare. Om vi ska lyckas, måste universitet och högskolor samverka ännu mer med näringslivet. Vi behöver fler distansutbildningar och uppdragsutbildningar som går att kombinera med arbete, och utbildningarnas inriktning måste överensstämma med företagens efterfrågade kompetens. Yrkeshögskoleutbildningar är en bra och effektiv utbildningsform som utgår från företagens behov. Trots det för de en ganska anonym tillvaro i utbildningssystemet och behöver mer resurser för att bli attraktivare.

  • Varför satsas inte mer resurser på yrkeshögskoleutbildningar när vi vet att 9 av 10 som genomgår en YH-utbildning får arbete eller startar eget efter sina studier?
  • Hur kan våra universitet och högskolor anpassa sina utbildningar bättre utifrån näringslivets kompetensbehov?
  • Kan vi öka takten i de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna genom privata investeringar?

Det är tid att gå till handling! Näringsliv och samhälle kan tillsammans skapa rätt förutsättningar för fortsatt hållbar tillväxt i vår Mälardalsregion!

Om Handelskammaren Mälardalen

Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län. Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt.