Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Näringslivets kunskap om EU behöver förbättras

Valet till Europaparlamentet närmar sig snabbt. EU påverkar näringslivets verksamhet i hög grad samtidigt som näringslivet upplever att har relativt låg kunskap om besluten som fattas.

Handelskammaren Mälardalen har bevakat EU-valet 9 juni på en rad olika sätt. Seminarier, samtal med medlemmar och möten med politiker och beslutsfattare. I en nyligen gjord undersökning bland medlemmarna är det tydligt att EU påverkar företagens verksamhet i hög eller mycket hög grad.

- Samtidigt uppger över hälften att de har låg kunskap om EU. Det är ett stort problem, säger Oskar Axelsson, VD Handelskammaren Mälardalen.

Marcus Ellervik, projektledare inom Relocation Service, konstaterar att Sveriges tillväxt i hög grad är beroende av EU och en fungerande inre marknad. Sverige är ett relativt litet land, men mycket framgångsrikt vad gäller export av varor. Därför är det av högsta vikt att det goda samarbetet fortsätter även framåt på längre sikt.

Undersökningen visar även att hållbarhet och regelverk kopplat till detta (EU:s taxonomi) upptar många företags oro framåt. Det är svårt att förstå var informationen finns och vilka tolkningar framöver som Sverige gör nationellt av lagarna.

- De tuffa klimatmålen är givetvis bra, men det måste också finnas en rimlighet i regelbördan kopplat till kostnader och möjligheter att förstå rapporteringen, säger Marcus Ellervik.

- Fortsatt är kompetensförsörjningen hos företagen det största hindret för tillväxt, säger Oskar Axelsson. Inom EU går det att göra mycket mer för att underlätta rörligheten av kompetens. Vi ser gärna fler initiativ så att fler svenska företag kan rekrytera internationella kompetens.

Avslutningsvis konstaterar Oskar att Handelskammaren ger tummen upp för det nyligen inrättade Implementeringsrådet från regeringen. Rådet ska representera näringslivet och bevaka de nya EU-lagarna innan de satts i kraft i Sverige. Syftet är att regelverket ska läggas på en rimlig nivå nationellt.

Handelskammaren kommer fortsatt framåt att belysa EU:s näringslivspolitik från olika håll, hur företagen kan påverka och öka kunskapen genom utbildningar och seminarier.

Oskar Axelsson

  • Verkställande direktör

Marcus Ellervik

  • Projektledare
  • Relocation Service

Undersökning om EU

Handelskammaren Mälardalen har frågat ett viktat antal av sina medlemmar om vad de anser om EU inför valet den 9 juni.

Hur mycket anser ni att er verksamhet / affär påverkas av EU?

Ca 75 % svarar att det har stor eller mycket stor påverkan

Har ni tillräcklig kunskap om de EU-relaterade frågor som påverkar just er verksamhet?

Ca 60 % svarar att de har låg eller viss kunskap.

Påstående: Svenska EU-politiker driver en politik som främjar svenska företag

Ca 60 % håller inte med eller till viss del. Inget företag instämmer helt i denna fråga.

Vilka frågor är viktigast att lyfta utifrån medlemmarnas verksamhet på EU-nivå?

De främsta frågorna rör hållbarhet kopplat till regelverk. Därefter kommer fri rörlighet av varor och tjänster, samt fri rörlighet av arbetskraft. Det lyfts även vikten av EU:s konkurrenskraft ur ett globalt perspektiv som indirekt påverkar de regionala företagen.