Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Trafikverket prioriterar snabbare järnvägs mellan Oslo och Stockholm

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda åtgärder för att förbättra befintlig järnväg i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång eller planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.

Arbetet sker helt enligt den åtgärdstrappa som Trafikverket presenterade i sin åtgärdsvalsstudie för stråket i november 2017. I utredningen slår Trafikverket fast att de första åtgärderna ska förbättra befintlig infrastruktur, men att man i förlängningen också måste bygga nya järnvägslänkar för att uppnå restidsmålet för stråket.

En väl fungerande järnvägsförbindelse där kapaciteten på befintlig järnväg utvecklas i kombination med att framtida nya järnvägslänkar byggs skulle minska restiden så kraftigt att tåget blir ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens mycket omfattande flygresande mellan huvudstäderna.

Med en restid på max tre timmar skulle tåget ta en marknadsandel på omkring 70 procent jämfört med dagens 10 procent och flytta över en miljon flygresenärer till tåget årligen.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB som vill påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan har utrett hur det är möjligt att brukarfinansiera de nya länkarna och bygga dem samtidigt som kapaciteten förstärks på befintlig järnväg. Det skulle i sin tur innebära att hela systemet skulle kunna vara färdigt minst tio år tidigare än vad som planeras för idag med stora nyttor för klimat och samhälle som följd.

Även på den norska sidan håller myndigheterna på med planeringsarbetet för att förbättra järnvägen. Jernbanedirektoratet arbetar med en så kallad KVU (konseptvalgutredning) som undersöka möjligheterna att förbättra förbindelsen mellan Oslo och den svenska gränsen.

Flera viktiga processer genomförs och planeras för att nå det framtida restidsmålet på max tre timmar:

 • Ett fyrspår mellan Tomteboda-Kallhäll förväntas vara klart 2030.
 • En utredning om 250 km/h på Mälarbanan är klar och på remiss.
 • En funktionsutredning för att se över järnvägen mellan Kolbäck och Valskog startar 2020.
 • En åtgärdsvalsstudie är igångsatt mellan Örebro och Hallsberg.
 • En utredning för att se över kapaciteten genom Örebro pågår.
 • En kostnadsutredning för Nobelbanan är gjort av Oslo-Sthlm 2.55 och har överlämnats till Trafikverket.
 • En fördjupad utredning om dubbelspår på Värmlandsbanan och en åtgärdsvalsstudie som syftar till att titta på godstrafiken pågår.
 • Trafikverket för dialog med Arvika kommun om en utredning för att titta på kapaciteten genom Arvika.
 • En kostnadsutredning för två olika alternativa stråk över gränsen har gjorts av Oslo-Sthlm 2.55 och överlämnats till Jernbanedirektoratet.
 • En konseptvalgsutredning för Kongsvingerbanan pågår med syfte att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Sverige och Norge och ska vara klar under 2020.
 • Oslo-Sthlm 2.55 har gjort en övergripande restidsanalys för stråket och ska överlämna den till norska och svenska myndigheter.
 • Oslo-Sthlm 2.55 har gjort en framtida kapacitetsanalys för stråket Oslo-Stockholm och ska presentera den för myndigheterna.

Thor-Björn Käck

 • Projektledare
 • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel

Kom fram i tid!

Stråket Stockholm – Oslo går tvärs genom vår region och skulle kunna vara en guldåder som binder ihop oss med två huvudstäder. 6 av 10 av våra medlemsföretag uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är vi er röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.

Oslo-Stockholm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.