Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Chamber Summit - nytt strategimöte om infrastruktur

Ett femtontal medlemsföretag deltog i premiären av strategimötet Chamber Summit, bland andra ABB, Saab, Sweco, ÅF, Thor Shipping, Scanfibre och Kopparbergs bryggeri. Årets tema var infrastruktur.

Trafikverket presenterade de större åtgärderna i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 och de planerade åtgärder som berör Mälardalen och Östra Mellansverige. Man diskuterade också olika alternativ till finansiering av infrastruktur och pratade kort om planerna för förbättrad tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Medlemsföretagen kom med flera intressanta inspel som Handelskammaren Mälardalen samlar i ett nytt infrastrukturprogram som kommer att fungera som en strategi för policyarbetet de närmaste åren.

- Vi är den enda privata regionala organisationen som driver infrastrukturfrågor. Det är ett viktigt område för oss eftersom vi har många medlemsföretag som är beroende av att få ut eller in varor, men också kunna ta sig ut i världen i tjänsten. Dessutom blir den regionala pendlingen allt viktigare, säger Jenny Emerén på Handelskammaren Mälardalen.

Det handlar bland annat om att Trafikverket har motstridiga målkonflikter som hämmar konkurrenskraften. Ett exempel är att målet om att gods ska transporteras på järnväg när det är tekniskt möjligt ibland krockar med målet att Trafikverket ska ta hänsyn till näringslivets konkurrenskraft. Om man prioriterar att transportera gods på järnväg så påverkar det företagens kostnader för avgifter och transportsäkerhet. Dessutom ger det konkurrenter från Europa fördelaktiga förutsättningar. Medlemsföretagen vill att Handelskammaren ska arbeta för att Trafikverket prioriterar näringslivsuppdraget.

En annan viktig fråga är framtida OPS-finansiering av infrastrukturprojekt. Där ser medlemmarna att det finns en möjlighet att låta Stockholm - Oslo bli ett pilotprojekt för OPS-finansiering och samtidigt utveckla en modell som kan användas i andra större infrastrukturprojekt som gynnar näringslivets utveckling.

- Vi samlar och prioriterar nu de olika inspelen i en handlingsplan, ett infrastrukturprogram, som sätter agendan för vårt arbete de kommande åren. Den planen kommer vi att presentera i höst, avslutar Jenny Emerén.

Om Chamber Summit

Chamber Summit är Handelskammaren Mälardalens nya mötesplats där medlemsföretagen ger inspel till vårt framtida arbete.

Träffen äger rum en gång per år i anknytning till årsmötet och en av Handelskammarens tre fokusfrågor - infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel - kommer att vara tema varje gång. 2019 var det infrastruktur.