Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Örebro kommun och Örebrokompaniet tar Framtidsrådets stafettpinne

Framtidsrådet* startades av Handelskammaren Mälardalen efter framtidskonferensen UTSIKT 2016 för att näringslivet ville ta fram en gemensam vision för Örebro. Nu har stafettpinnen lämnats över till Örebro kommun och Örebrokompaniet.

Mia Järliden, projektledare på Handelskammaren Mälardalen och Alex Liebert, Usify AB, lämnar över Framtidsrådets stafettpinne till Ullis Sandberg, kommunalråd, Örebro kommun.

- Vi har undersökt trender, framtidsteknologier, hur andra städer och regioner arbetar med visioner och de existerande visioner som finns för Örebro kommun och Region Örebro län. I kreativa workshops och utvecklade diskussioner har vi landat i relevanta, gemensamma insikter, berättar Handelskammarens projekledare Mia Järliden.

Alex Liebert, på Usify AB, har guidat Framtidsrådet sedan 2016 och målet har varit att skapa en stark samsyn kring Örebros identitet och framtid. Resultatet visar att näringslivet vill hjälpa till och bidra till platsens utveckling och marknadsföring.

- Men, det finns stora utmaningar och vi behöver all hjälp vi kan få, säger Alex Liebert och syftar bland annat på våra stora klimatutmaningar och FN:s globala hållbarhetsmål.

Visionsarbetet med ungdomarna har visat en mycket holistisk, förnuftig och sund syn på samhällets ansvar. Ungdomar vill att vi vågar att satsa både på miljön och de sociala aspekterna samtidigt. Den nya generationen har mod att föreslå mötesplatser för integration som går längre än bara till olika kulturer och också inkluderar olika åldrar och sociala skikt.

Nu när Framtidsrådet har banat väg för en uppväxling genom Örebrokompaniet och Örebro kommun vill Alex Liebert skicka med några kärninsikter:

  • I Örebro är allt möjligt! Här finns det mod och öppenhet!
  • Näringslivet står berett och vill hjälpa till att förändra, utveckla och växa.
  • Det behövs samsyn kring Örebros identitet och framtid.
  • Gemensamt har vi en fantastisk potential för lösa våra utmaningar.
  • Vi behöver kommunicera vad Örebro är och stå för tydligare.
  • Alla gillar attityden ”MOD” och slogan ”Allt är möjligt” – det kan förena oss.
  • Platsvarumärket är också omtyckt, men behöver fyllas med mer än evenemang.
  • Vi behöver ett forum för att delta i arbetet med Örebros identitet och framtid.
  • Det är inte bara Greta Thunberg som har förstått, våra ungdomar frågar också efter betydligt större miljö- och sociala insatser.
  • Nu vill vi gärna se en utväxling i processen!

Det finns flera spelare på arenan och ingen vill ta bollen först eftersom man vill känna att alla kan dra dra åt samma håll. Trots det är Alex Liebert är entusiastisk.

- Föreställ dig potentialen av ett samlat näringsliv!! När vi har den kan vi gå hur långt som helst och verkligen sätta Örebro på kartan som en fantastisk plats för företag, organisationer och människor som vill leva ett bra liv.

I Örebrokompaniets kommunikationsplattform finns det en tänkt vision där ett tema är; mod och öppenhet – staden där nya tankar och idéer uppmuntras. Det verkar vara en bra utgångspunkt som som alla i Framtidsrådet kan ställa sig bakom.

När Framtidsrådet nu går över i en annan form tar Örebrokompaniet och Örebro kommun vid och driver frågan vidare.

- Vi behöver marknadsföra Örebro och länet enhetligt och det måste finnas en strategi för det med en gemensam vision som både näringsliv, föreningsliv, organisationer, kommun och medborgare kan ha användning av och stå bakom, avslutar Louise Anestad som är varumärkesansvarig på Örebrokompaniet.

 

*Framtidsrådet har varit öppet för alla som jobbar i näringslivet, offentliga sektorn eller politiken och vill vara med och bygga framtidens Örebro. Handelskammaren Mälardalen överlämnar resultatet av rådets arbete till Örebro kommun som tillsammans med olika näringslivsaktörer kan arbeta vidare för att utveckla och marknadsföra Örebro som en bra plats för både människor och företag.