Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Aktuellt inom internationella affärer

Exporten är viktig för Sveriges ekonomi. Sveriges totala varuexport 2018 uppgick till 1 442 miljarder kronor. Exportberoendet är högst i tillverkningsindustrin där mer än 60 procent av förädlingsvärdet exporteras. Men även de primära näringarna och delar av tjänstesektor är i hög grad beroende av exporten, både direkt och indirekt som leverantörer av råvaror och tjänster till exportindustrin.

Kommerskollegium har summerat utrikeshandeln för 2018 och konstaterar att Sveriges utrikeshandel fortsätter att öka och att importen växer snabbare än exporten. Varuexporten ökade med 10 procent i värde och varuimporten med 12 procent. Volymmässigt var det importen av verkstadsvaror och kemivaror som ökade mest. I utrikeshandeln med tjänster stod också importen för den största ökningen, 3,3 procent. Det totala värdet för tjänstehandeln uppgick till 644 miljarder kronor för exporten och 618 miljarder för importen av tjänster.

Sveriges viktigaste handelspartners för varuexporten är, efter Tyskland, nu de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark.

Storbritannien är fortsatt viktigt för Sverige och återfinns på femte plats när det gäller Sveriges varuimport och sjunde när det gäller varuexport. När det gäller tjänstehandeln är Storbritannien både den näst största leverantören av tjänster till Sverige (efter USA) och den näst största marknaden (efter Norge) när det gäller tjänsteexporten från Sverige.

Handelskammarens analys:

Mälardalen har mycket tillverkande industri och det gör oss sårbara även för små fluktuationer på den internationella marknaden. Särskilt oroande är beroendet till fordonsindustrin, en bransch som visserligen gjorde ett mycket starkt 2018 men som står inför stora förändringar. Även om 2019 börjar starkt förutspår flera företag en viss avmattning av utrikeshandeln senare under året, främst vad gäller varuexporten.
När det gäller Storbritannien och Brexit innebär uppskovet för utträdet att man nu förhoppningsvis hinner få fram ett utträdesavtal med tydliga handelsvillkor, men det finns oavsett en risk att ökat regelkrångel och administration leder till minskad export. Från Mälardalen handlar det dock inte om några stora volymer vare sig inom varu- eller tjänsteexporten.
Näringslivet i Mälardalen skulle på sikt må bra av att ställa om och minska sitt beroende till den traditionella fordonsindustrin, t ex genom mer innovation och produktutveckling. En ökad grad av digitalisering och specialisering samt fortsatt utveckling av tjänsteexporten är andra faktorer för fortsatt tillväxt.

Faktaruta

Sveriges viktigaste handelspartners för varuexporten är, efter Tyskland, nu de nordiska länderna Norge, Finland och Danmark.