Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: Avsaknad av styrelsearbete gör att företag i Örebro län förlorar miljardbelopp

Det är ett välkänt faktum att ett aktivt styrelsearbete i ett företag är en tillgång för företaget. Verksamheter med ett aktivt styrelsearbete kan påvisa en bättre tillväxt, en högre avkastning på eget kapital och dubbelt så hög lönsamhet jämfört med de företag som saknar en aktiv styrelse. Men långt ifrån alla företag i Örebro län har en aktiv styrelse. Vi hävdar att det är dags att öka antalet företag som har ett aktivt styrelsearbete. Det är inte bara en angelägenhet för företaget, utan för hela samhället.

I Sverige finns i dag drygt en miljon företag. När Styrelseakademien mäter styrelsearbetet väljer de att avgränsa sig till företag med minst fem anställda eller minst fem miljoner i omsättning. De företagen har påbörjat sin resa från enmansföretag till något mer, och det är där det är relevant att utveckla ett styrelsearbete. Totalt handlar det i Sverige om drygt 100 000 företag. I Örebro län handlar det om uppskattningsvis runt 2400 företag.

Det finns en stor potential för att öka antalet företag med aktivt styrelsearbete. Bara drygt hälften – 52 procent – av företagen som börjat sin expansionsresa har en registrerad styrelse med minst två registrerade ledamöter, ett absolut minimum för att kunna bedriva ett aktivt styrelsearbete. I Örebro län betyder det att uppskattningsvis minst 1100 företag är i ”målgruppen” för att kunna dra nytta av en aktiv styrelse, men har det inte.

Vi vet också att en större styrelse ger bättre förutsättningar för en ökad omsättning. I en undersökning gjord av Almi 2017 var det 17 procent större chans för ett företag med fyra styrelseledamöter eller fler att visa en ökad omsättning än för ett företag med 2–3 ledamöter. Dessa 1100 företag i målgruppen som i dag inte har en registrerad styrelse går därför miste om stora värden.

Om omsättningen bland företagen i ”målgruppen” skulle öka bara 1 procent skulle det innebära en uppskattad ökning med 1 miljard kronor per år för Örebro län.

I förlängningen skulle den uppskattade potentiella omsättningsökningen, vid 1 procents ökning, kunna leda till över 550 nya jobb i Örebro län.

Beräkningen är en uppskattning baserad på data ifrån SCB om genomsnittlig omsättning per anställd. Beräkningarna är naturligtvis grova uppskattningar, men de visar att det är stora värden som står på spel, redan vid mycket små omsättningsökningar.

För att stärka tillväxten för vårt län vill vi se två konkreta åtgärder, från näringslivet respektive från politiken.

Företagen som i dag inte har en aktiv styrelse behöver:

  • Se över möjligheterna för en aktiv styrelse. Det finns flera aktörer som kan hjälpa till.
  • Tillsätta en kompetent valberedning och säkerställa att den har kunskap om vilka färdigheter och förmågor som behövs för att komplettera verksamheten.
  • Ställa krav på att ledamöter ska ha tidigare erfarenhet eller utbildning i styrelsearbete.

Från politiskt håll vill vi se en komplettering av inkomstskattelagen så att det tydliggörs att ett styrelsearbete kan vara ett uppdrag av personlig natur och samtidigt bedrivas som näringsverksamhet, precis som för många andra yrkesgrupper. Efter att möjligheten att fakturera styrelsearvoden från eget bolag försvann 2017 uppgav 9 av 10 styrelseproffs att de kommer ta färre styrelseuppdrag på grund av förbudet, enligt en undersökning gjord av StyrelseAkademien. Sverige behöver fler engagerade styrelseledamöter, inte färre.

När över 550 nya jobb i länet står på spel kan vi enkelt konstatera: Ett aktivt styrelsearbete är inte bara en angelägenhet för företagen utan för hela samhället.

Jenny Emerén
vd Handelskammaren Mälardalen

Mattias Kronberg
v ordf, Styrelseakademien Örebro