Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

DEBATT: Ny regering måste satsa på Yrkeshögskolan

Kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för företagen i Västmanland och Örebro län just nu. Arbetsgivare från flera olika branscher vittnar om svårigheter med att rekrytera och bristen på rätt utbildad arbetskraft är ett stort tillväxthinder.

Här spelar Yrkeshögskolan en viktig roll för både den regionala och nationella kompetensförsörjningen. Yrkeshögskolan är mycket framgångsrik i att snabbt få ut sina studerande i jobb och har blivit en viktig del i lösningen för strategisk kompetensförsörjning. Så många som 93 procent har jobb efter examen från yrkeshögskolan.

Som företrädare för näringslivet har Handelskammaren Mälardalen därför drivit frågan om en ökad satsning på yrkeshögskolan i flera år och i år inleddes glädjande en historisk expansion av antalet utbildningsplatser. En expansion som innebar att antalet utbildningsplatser förväntas öka med 55 procent till 2022 från dagens 28 400 till 44 000 platser, vilket motsvarar en ökning av antal studerande från dagens 50 000 till 70 000.

Det nuvarande politiska läget, utan ny regering, får dock stora konsekvenser för tidigare aviserade satsningar. När övergångsregeringen överlämnade budgetpropositionen för 2019 till riksdagen den 15 november är vissa av de satsningar som regeringen tidigare lovat inte med.

Detta beror på att en budget som lämnas av en övergångsregering omfattas av vissa regler och är därför inte får innehålla partipolitiska prioriteringar. Budgeten utgår från tidigare riksdagsbeslut men kan justeras när det finns en ny regering på plats.

En konsekvens är att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), som beviljar utbildningar och fördelar statsbidrag till yrkeshögskolan, inte fick så mycket pengar som de tidigare lovats. Myndighetens generaldirektör Thomas Persson konstaterar att förslagen till budgetram och bemyndiganden som lagts för yrkeshögskolan innebär att expansionen tar en paus under 2019 och att utrymmet för beslut om nya utbildningar i januari 2019 är mycket begränsat.

Myndighetens bedömning är att ett beslut då kan omfatta ca 3 000 nya platser, vilket innebär att ungefär 5-10 procent av inkomna ansökningar kan beviljas. Enligt tidigare riksdagsbeslut om expansion av yrkeshögskolan planerade MYH för ca 14 000 nya platser.

Handelskammaren beklagar att viktiga utbildningssatsningar dröjer eftersom det får en stor påverkan på näringslivets kompetensförsörjning. Yrkeshögskolan är rena guldgruvan för arbetsgivare när det gäller att hitta nya kompetenta medarbetare som dessutom har fått en skräddarsydd utbildning.

Vi ser därför att det är av stor vikt att en ny regering bildas så snart som möjligt för att justera nuvarande budgetförslag och genomföra den satsning på yrkeshögskolan som tidigare planerats. Näringslivet har helt enkelt inte tid att vänta.

Paula Byström

  • Projektledare
  • affärsnätverk, hållbarhet, kommunikation och medlemskap

Faktaruta

Så många som 93 procent har jobb efter examen från yrkeshögskolan.

När övergångsregeringen överlämnade budgetpropositionen för 2019 till riksdagen den 15 november är vissa av de satsningar som regeringen tidigare lovat inte med.

Det är av stor vikt att en ny regering bildas så snart som möjligt för att justera nuvarande budgetförslag och genomföra den satsning på yrkeshögskolan som tidigare planerats.