Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Satsningar på infrastruktur i Örebro län

Regeringens nationella plan för transportinfrastruktur 2018-2029 har ett tydligt fokus på järnväg och sjöfart med satsningar på exempelvis upprustning av järnvägen och ombyggnation av Frövi bangård. Satsningar som bidrar till att stärka Örebro län som ett nav i godssverige och till att öka andelen gods på järnväg och sjö.

- Planen innehåller viktiga satsningar för både pendlare och godstrafik. Vintern och våren som varit har visat på behovet av en robust och tillförlitlig tågtrafik, det kan denna plan bidra till, säger regionråd Mats Gunnarsson.

Planförslaget innehåller flera välkomna satsningar på infrastruktur i Örebro län exempelvis mittseparering av riksväg 50 söder om Askersund och ombyggnation av Laxå bangård för att höja både säkerheten och kapaciteten. Planen innehåller också satsningar på Frövi bangård och dubbelspår Hallsberg-Degerön så hela sträckan till Mjölby får dubbelspår.

- Det är positivt att Hallsberg-Degerön är så tydligt utpekat och för första gången nu är finansierat i sin helhet. Självklart hade vi dock hoppats på ett tidigare genomförande för att de fulla nyttorna som denna kapacitetsförstärkning innebär ska bli verklighet så snart som möjligt, säger regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn.

- Satsningarna på Frövi bangård gör det möjligt att flytta godstransporter från väg till järnväg något som bidrar till att minska antalet lastbilar och slitaget på vägarna i länet samt begränsar transporternas klimatpåverkan, säger Mats Gunnarsson.

Oslo-Stockholm ett betydelsefullt stråk
I dag saknas en effektiv förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Planen pekar på detta som en brist i transportsystemet och konstaterar att det behövs helt nya järnvägssträckningar, men även upprustning av befintliga banor.

- Vi har arbetat länge med infrastrukturfrågan, som förstås är väldigt viktig för våra medlemmar,  och vårt engagemang i både E20, E18 , Hallsberg-Degerön och Stockholm-Oslo får nu resultat, säger Handelskammaren Mälardalens vd Jenny Emerén.

Viktiga satsningar i andra delar av landet
Planen innehåller också viktiga satsningar i andra delar av landet som är betydelsefulla för Örebro län: kapacitetsförstärkningar av farleden till Göteborgs hamn, mittseparering och förbättrad trafiksäkerhet på E20 till Göteborg samt mellan Köping och Västerås, åtgärder för att kunna köra längre godståg och kapacitetsförstärkningar på Godsstråket genom Bergslagen mot Dalarna, Gävleborg och övriga norrlandskusten. Förbättringarna på godsstråket har Örebro län efterfrågat under lång tid i samverkan med bland annat norrlandslänen. Planen pekar också på behovet av att se över behovet av åtgärder på västra stambanan.

- Alla dessa åtgärder gör järnvägen mer robust, stärker länets position i Godssverige och förstärker vår konkurrenskraft ytterligare, säger Andreas Svahn.

Anette Holm

Anette Holm

  • Projektledare
  • Kompetensförsörjning och employer branding

Kom fram i tid!

Näringslivet har låg tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Ofta väljs därför andra transportsätt visar Handelskammaren Mälardalens undersökning. 6 av 10 av medlemsföretagen uppger att deras affärsmöjligheter skulle förbättras med bättre förbindelse. Genom kampanjen ”Kom fram i tid!” är Handelskammaren Mälardalen företagens röst för att säkerställa att rätt investeringar görs i den viktiga infrastrukturen.