Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Järnvägen Stockholm - Oslo en ovanligt bra investering

En investering om 55 miljarder kronor i järnvägen mellan Oslo och Stockholm skulle ge direkta samhällsekonomiska effekter på 67 miljarder kronor.

Sweco har på uppdrag av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB utrett de nyttor som skapas av att järnvägen mellan Oslo och Stockholm byggs om till dubbelspår hela vägen och i en genare dragning genom Värmland och västra Örebro så att resandet mellan huvudstäderna kan kortas ner till en restid under tre timmar.

Sweco kan konstatera att projektet Oslo-Stockholm 2.55 uppvisar nära nog samhällsekonomisk balans, trots och tack vare den omfattande utbyggnaden.

- Det är ett ovanligt bra och högintressant infrastrukturprojekt på så vis,säger Thor-Björn Käck som arbetar med infrastrukturfrågor på Handelskammaren Mälardalen.

Utbyggnadkostnaden av infrastrukturen har bedömts till 55 miljarder kronor i prisnivå 2016-06. De samhällsekonomiska effekterna uppskattas till 67 miljarder i nuvärde. Sweco har inte kunnat addera godsnyttor med den tidplan som stått till buds, men klart är att dessa tillkommande nyttor är betydande. Projektet skulle därför kunna prioriteras, i sin helhet eller etappvis, i statens utbyggnader av järnvägsinfrastruktur.

- Tillväxten i vår region är i stort behov av att ha fungerande infrastruktur. Sverige och Mälardalen har inte råd att satsa för lite pengar på dessa investeringar. Klarar inte staten att göra viktiga investeringar inom nuvarande ram bör ramen utökas. Antingen genom ytterligare upplåning eller att möjliggöra privat finansiering, säger Thor-Björn Käck.

Av särskilt intresse är att producentnyttorna för tågtrafikföretagen är mycket positiva sett över den långa kalkylperioden och att det därför borde finnas ett mycket stort marknadsmässigt intresse att utveckla tågtrafiken.

Med kampanjen "Kom fram i tid!" driver Handelskammaren frågan om utbyggnad av järnvägen mellan Stockholm och Oslo.

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel