Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

7-punktsprogram för ett mer sammanhållet Mälardalen

Tillgänglighet och goda kommunikationer med omvärlden är en av våra 800 medlemsföretags tre viktigaste frågor. Tillsammans med företagen har vi därför tagit fram ett transportinfrastrukturprogram som pekar ut vägen och prioriteringarna för vårt arbete med infrastrukturfrågor såväl inom Mälardalen som med omvärlden.

Regionen är särskilt stark inom tillverkande industri, men har de senaste åren också sett en snabbt växande tjänstesektor. Det innebär att det finns stora behov av att både kunna förflytta gods och personer. Med avstamp i detta program kommer vi att driva på för politiska beslut och attitydförändringar för att säkra tillgängligheten, men också bevaka att beslutade infrastrukturåtgärder genomförs.

Dagens infrastruktur behöver förbättras och förstärkas, men även ny infrastruktur behövs. Följande 7 prioriterade åtgärder har identifierats:

  1. Utbyggnad av järnvägen Oslo - Stockholm för att nå en restid under tre timmar.
  2. Stärkt sjöfart på Mälaren där Hjulstabron måste in i Nationell plan för transportsystemet.
  3. E18 Västjädra-Köping byggs ut till tvåfilig motorväg.
  4. Bättre pendlingsmöjlighet mellan Västerås och Eskilstuna genom mötesfri väg och utbyggd tågtrafik.
  5. E20 mot Göteborg byggs ut för en hastighet om 100km/h.
  6. Stärkt tillgänglighet till Arlanda.
  7. Kortare restid och ökad punktlighet på järnväg i stråket Stockholm, Örebro, Göteborg via Västerås och Eskilstuna.

Läs mer i Transportinfrastrukturprogram Handelskammaren Mälardalen 2020

Thor-Björn Käck

  • Projektledare
  • Medlemskap, infrastruktur och internationell handel