Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

7600 nya jobb i regionen, men för vem?

Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt i Mälardalen och sysselsättningen ökar i åldrarna 16–64 år fram till 2020, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som presenterades förra veckan. Totalt skapas 7 600 nya jobb i Södermanland, Västmanland och Örebro län, merparten inom privata tjänster.

Vanligtvis brukar en stigande sysselsättning medföra en sjunkande arbetslöshet, men samtidigt som sysselsättningen stiger förutspås en ökning av arbetslösheten under 2020. Det beror på en förväntad svagare konjunktur och att utbudet av arbetskraft ökar något mer än sysselsättningen. Det råder inte brist på arbetskraft i sig, utan brist på rätt kompetens. Av de flera tusen inskrivna arbetslösa saknar många den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

– Största hindret för jobbtillväxt är bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Utbildning blir allt viktigare på arbetsmarknaden och kan mildra obalanserna som råder, säger arbetsmarknadsanalytiker Rikki Bråth i ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

En utmaning för matchningsarbetet är att andelen arbetslösa som saknar en gymnasieutbildning ökar, vilket ofta är en förutsättning för att få jobb på en kunskapsintensiv arbetsmarknad. För att motverka bristen på arbetskraft är utbildning och samverkan mellan skolan och näringslivet viktig, både på gymnasienivå och för att få fler att gå vidare till olika former av eftergymnasial utbildning.

– En viktig pusselbit är att få fler ungdomar att gå ut grundskolan med fullständiga betyg och slutföra en gymnasieutbildning. Men sedan behöver företagen bli bättre på att ta emot praktikanter både från gymnasiet och eftergymnasiala utbildningar om man vill att de ska bli anställningsbara i framtiden, säger Jenny Emerén VD på Handelskammaren Mälardalen.

Prognoserna, som redovisas länsvis, bygger på intervjuer med 500 arbetsplatser i respektive län. Det handlar om både små och stora arbetsgivare inom privat och offentlig sektor. Inom det privata näringslivet anger en stor andel av arbetsgivarna att man inte hittat rätt kompetens när man har försökt att rekrytera. Många arbetsgivare signalerar att bristen på utbildad arbetskraft är stor och att det hindrar verksamheter från att växa. Hela 54 % i Västmanland, 44 % i Södermanland och 26 % i Örebro län anger att de inte har lyckats rekrytera efterfrågad kompetens. Och det får allvarliga konsekvenser, nästan vart fjärde företag anger att de har fått tacka nej till ordrar till följd av kompetensbrist.

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos kommer ut två gånger per år och bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Prognoserna presenteras länsvis, nedan hittar du länkar till prognoserna för vår region: