Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Att göra affärer med offentlig sektor

När Filip Hofman, upphandlare och inköpscontroller på Örebro kommun, föreläste om hur man gör affärer med offentlig sektor var intresset stort. Den offentliga sektorn är en enorm beställare och en stor möjlighet för de företag som lyckas i tävlingen om ramavtal och upphandlingar.

Enbart Örebro kommun gör affärer för 3,1 miljarder årligen inom 350 olika områden. Och alla kommuner i länet köper varor, tjänster och entreprenader för sammanlagt 6 miljarder per år. Sedan några år tillbaks gör tjänstemän på Örebro kommun upphandlingar åt 16 olika kommuner i samverkan. Det blir väldigt kostnadseffektivt eftersom man kan samla kompetensen på ett ställe.

- Örebro kommun är en av de största kunderna men kan ha i Mellansverige. Får man de här kontrakten så har man som företagare en bra situation för en längre period, säger Filip Hofman.

Filip Hofman berättade att man ofta utvärderar upphandlingarna på pris när produkten är välkänd och likartad, till exempel mjölk. Men när man upphandlar konsulttjänster gör man ofta en mer subjektiv bedömning med  flera mjuka värden som viktas mot priset.

- Sedan ett par år tillbaka gör vi också minst en innovationsupphandling varje år. Då ska vi upphandla grejer som inte finns, berättar Filip Hofman.

Hela upphandlingslagstiftningen har sin grund i EU:s fria rörlighet för varor och tjänster inom unionen och syftet är att förebygga korruption. Det handlar om ungefär 2 000 miljarder euro per år och det gör att det blir högintressant för EU att ha ett regelverk för handeln.

- Upphandlingsdirektiven är en ganska dålig kompromiss mellan många olika intressen och medlemsländer. Det är därför som regelverket är så komplicerat och svårt att förhålla sig till, säger Filip Hofman.

Sverige har gjort en lag, av direktiven, som innehåller 980 paragrafer och fem principer som förebygger korruption och som alltid gäller:

  1. Icke-diskriminering
  2. Likabehandling
  3. Transparens och öppenhet
  4. Proportionalitet
  5. Ömsesidigt erkännande

Till det kommer, för Örebro kommuns del, krav som ger ett mervärde till samhället. Det kan handla om miljöhänsyn eller att reservera kontrakt för den sociala ekonomin. Där är Örebro kommun väldigt offensiva och Filip Hofman berättade om olika exempel som giftfri förskola, härbärgen och samordnad varudistribution. Just den samordnade varudistributionen, med en gemensam omlastningscentral som man infört i Örebro kommun, gör att en lokalproducent bara behöver leverera till en plats i stället för till 550. Man har reducerat 60 % av lastbilstrafiken i Örebro och miljöpåverkan har minskat väsentligt.

- Det är också ett bra exempel på att ett litet lokalt tvåmannaföretag, som Närkeägg, kan leverera ägg till hela Örebro kommun, avslutar Filip Hofman.

LOU och LOV