Regler för ATA-carnet

ATA-carnet

ATA-carneten är ett dokument som används när man ska besöka länder utanför EU och behöver ta med sig utrustning som sedan ska tillbaka till Sverige. Med ATA-carnet slipper man betala tull och andra avgifter vid gränspassager, vilket kan innebära betydande kostnadsbesparingar. ATA-carneten utfärdas inför varje resa för den utrustning eller de varor som ska tas med. Carneten ska följa varorna hela tiden, visas upp och stämplas av tullen vid varje gränspassage.

  • Varorna ska ägas av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablerad i land utanför införsellandet.· Representanten får inte vara bosatt i införsellandet.
  • Varorna får inte lånas eller hyras ut.
  • Varorna får inte bearbetas i införsellandet.
  • Varorna ska vara avsedda att återutföras, således ej förbrukningsvaror.
  • Varorna ska kunna identifieras vid återutförseln innan resan påbörjas.
  • Varorna upptagna i carneten ska vara tillverkade i EU eller förut förtullade i EU.

Har sökande för avsikt att korsa gränser via tåg avråder Handelskammaren från att använda carnet då det visat sig svårt att få tullens stämpel vid in- och utresa.

Särskilda bestämmelser

1. Yrkesutrusning

ATA-carnet gäller för utrustning som ska användas av inresande yrkesutövare i och för sin yrkesutövning under tillfälligt uppehåll i införsellandet. Förutom de villkor som gäller för alla ATA-carneter (se ovan) gäller följande för att ATA-carnet ska kunna utfärdas:

– Utrustningen får enbart användas av den besökande personen eller under dennes personliga överinseende – Utrustningen får inte användas i inrikestrafik (gäller fordon) eller vid industriell tillverkning eller emballering av varor
– Utrustningen får, med undantag av handverktyg, inte användas för utnyttjande av naturtillgång, för uppförande, reparation eller underhåll av byggnader, för jordarbeten eller liknande arbeten.

2. Varuprover

Med varuprov avses i detta sammanhang varor som produceras eller ska produceras utanför införsellandet. Som villkor för att ATA-carnet ska kunna utfärdas gäller: att artiklarna införs enbart i syfte att visas eller demonstreras i importlandet för tillämnade kunder, och att artiklarna inte säljs eller används i annat syfte än demonstration.

3. Varor för mässor och utställningar

ATA-carnet kan användas för varor avsedda att visas eller användas vid utställningar, mässor, möten eller liknande officiella evenemang. Förutom de varor som ska ställas ut eller demonstreras kan ATA-carnet även användas för montermateriel och demonstrationshjälpmedel, t.ex. AV-utrustning och tolkningsanläggningar. Varor som enbart är avsedda för gratis utdelning till besökare får tas in tull- och momsfritt och ska därför inte tas upp på ATA-carnet. Varor som förbrukas ska inte heller tas upp på ATA-carneten.

Hur länge gäller ATA-carneten?

Carnetens giltighetstid är ett år. Samma ATA-carnet kan användas i flera länder under giltighetstiden. Tidsfristen för tillfällig tullfrihet varierar i olika länder och kan vara kortare än carnetens giltighetstid. För transiteringar gäller i regel ett fåtal dygn. Utställningsvaror skall oftast återutföras senast tre månader efter att utställningen avslutats.

Vad händer om ATA-carneten förkommer?

Carneten är en värdehandling och bör förvaras som en sådan. Skulle carneten förkomma ska detta omedelbart anmälas till den handelskammare som utfärdat carneten.

Vad händer om varorna blir kvar utomlands?

Om det visar sig att varorna blir kvar i införsellandet ska carnetinnehavaren kontakta landets tullmyndighet innan tiden för återutförseln går ut, för att få tillstånd till detta samt besked om den tullprocedur som ska iakttas. Detsamma gäller om varorna stulits eller på annat sätt gått förlorade. Bevis om förtullning ska framgå av tullens anteckning på det vita bladets övre del (Reexportation counterfoil).

Fakturering av kostnaden

När carnetkostnaden faktureras ska hela fakturabeloppet betalas, även om carneten redan återlämnats till handelskammaren efter fullgjord resa.

Anneke Olsson

  • Exportadministratör
  • Handelsdokument och exportfrågor