Örebro Klimatarena

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017-2020

Energi- och klimatprogrammet för Örebro län sätter mål och ger förslag till insatser för ett samlat klimatarbete i länet. Programmet ger en bild av gemensamma energi- och klimatmål och möjliga samarbetsområden för länets aktörer.

Programmet ska utgöra grunden för samarbetet inom energi- och klimatfrågor och peka ut riktningen för Örebroregionen. Med en gemensam grund kan insatser samordnas och handlingsplaner verkställas.

Vision

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv, och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Övergripande mål
  • Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer.
  • Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi.
  • Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005.
Insatsområden

För att uppnå energi- och klimatprogrammets vision och långsiktiga mål har sex olika insatsområden identifierats.

Globala målen för hållbar utveckling

För alla världens länder har FN satt upp 17 globala mål om hållbar utveckling. Tillsammans har de 169 delmål. Målen handlar framför allt om att alla människor ska kunna leva goda liv, både ekonomiskt och socialt, och att det görs i en miljömässigt hållbar värld. Jämställdhet är en tydligt utpekad del av de globala målen. Till skillnad från de tidigare millenniemålen gäller de globala målen även industrialiserade länder som Sverige.