Örebro Hållbarhetsarena

Energieffektivisering

En viktig del i klimat- och energiarbetet är energieffektivisering. Dels innebär varje sparad kWh energi baserad på fossila bränslen en direkt minskad klimatpåverkan, men även en effektiviserad energianvändning som är baserad på förnybara bränslen eller kärnkraft minskar indirekt klimatpåverkan då ”överskottet” kan ersätta fossil bränsleanvändning i andra länder.

Energieffektivisering skapar även stora möjligheter till att reducera kostnaderna och göra olika besparingsåtgärder lönsamma. Det krävs därför att besparingsåtgärderna görs synliga och att det blir enkelt att genomföra nödvändiga åtgärder.

Det finns stora möjligheter att bygga mer energieffektivt än vad som görs. Genom ökade kravnivåer inom bygglagstiftningen och högre ställda krav från beställarna kan energieffektivare åtgärder åstadkommas inom både nyproduktionen och det befintliga fastighetsbeståndet. Genom mycket enkla åtgärder kan energiförbrukningen i fastigheter i regel minska med 10 % utan mer omfattande arbeten. Ett mer systematiskt arbete kan ge möjlighet att minska energianvändningen med upp till 25 %. Det är nödvändigt att byggbolagen gemensamt tar ett ökat ansvar för att producera energieffektiva fastigheter.

Det är också möjligt att spara mycket energi på teknisk utrustning såsom hushållsapparater och vitvaror samt belysning i lokaler. Dessa apparater beräknas stå för 60 % av elförbrukningen i fastigheter, en sådan enkel åtgärd som att byta ut en vanlig glödlampa mot en lågenergilampa sparar exempelvis 80 % av energin.

En bra driftsövervakning är nyckeln till att kunna spara energi och kommunicera resultatet av energibesparande åtgärder med användarna.

Energirådgivning

Hör av dig till kommunala energi- och klimatrådgivare i Örebroregionen. Deras råd är kostnadsfria och oberoende för företag såväl som för privatpersoner. De kan även ge råd om transporter.