Lagar & regler

EU:s taxonomi

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

Titta gärna på vårt seminarium om Taxonomin som arrangerades tillsammans med Grant Thornton.

Läs mer de senaste uppdateringarna kring lagar & regler via ALMIs hemsida:

Hållbarhetsrapportering

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsrapportering, även kallat hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att rapporteringen är obligatorisk för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Mer information

ESG

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det är ingen lag utan ett begrepp för hållbarhet och kopplas ihop med hållbarhetsrapportering. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Det handlar också om företagets riskhantering, alltså hur företaget minimerar eventuella negativa effekter av den egna verksamheten.

GRI

Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption. Att använda sig av GRI:s riktlinjer är ett effektivt verktyg för att förbättra relationen med viktiga intressenter. En relevant och tillförlitlig hållbarhetsredovisning kan bidra till att öka företagets transparens och stärker förtroendet. Att rapportera enligt GRI kan därmed vara en utgångspunkt även för företag som inte är skyldig enligt lag att upprätta en hållbarhetsredovisning.

EcoVadis

EcoVadis grundades 2007 i Paris och är ett företag som genomför "ratings" av olika bolags hållbarhetsarbete. En av utgångspunkterna är GRI. Totalt betygssätts företagen utifrån 21 kriterier.