Sedan årsskiftet 2023 ingår Handelskammaren Mälardalen i ett partnerskap tillsammans med Region Örebro län, Yrkesutbildningscenter och Näringslivskontoret Örebro kommun. Partnerskapet grundar sig i att samtliga efterfrågade en regional yrkeshögskolesamverkan för att effektivisera och utveckla arbetet med yrkeshögskolan. Detta är ett regionalt finansierat projekt som pågår mellan 2023–2025 där Handelskammaren Mälardalen är projektägare samt har en 50% projektledartjänst som arbetar med detta.

Övergripande mål

På lång sikt ska projektet leda till ökad kunskap och ökat engagemang för Yrkeshögskolan som utbildningsform och som ett strategiskt verktyg i kompetensförsörjningen. Utbildningar som svarar mot arbetsgivares behov av kompetens kommer att genomföras med högt deltagande av både män och kvinnor.

Delmål

  • Delmål 1: Samverkansforumet är etablerat med en långsiktig samfinansiering av främjare och utbildningsanordnare.
  • Delmål 2: Relevanta YH-utbildningar med hög fyllnadsgrad och jämnare könsfördelning genomförs.
  • Delmål 3: Arbetsgivare har fått ökade kunskaper och har ett ökat engagemang inom YH.
  • Delmål 4: Fler strategiska forum och kanaler i länet kommunicerar YH-frågor.

Målgrupper

Projektet har tre huvudsakliga målgrupper:

  1. Arbetsgivare i Örebro län, primärt privata.
  2. Utbildningsanordnare som redan är verksamma i länet och tillkommande som kan erbjuda YH-utbildningar som svarar mot kompetensbehoven i företagen.
  3. Potentiella YH-studerande män och kvinnor som efter utbildning kommer att ha den kompetens som företagen efterfrågar. Dessa är en "indirekt" målgrupp i projektet, som kommer att nås främst genom andras befintliga forum och med hjälp av/tillsammans med målgrupp 1 och 2 samt olika främjande aktörer.

Pauline Hildingsson

  • Projektledare
  • Yrkeshögskola Mälardalen