Handelskammaren Mälardalen

Nyheter

Sju län svarar EU om infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets samarbete En Bättre Sits har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningar på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T).

En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och ett fortsatt helhetsperspektiv på transportinfrastrukturen efterfrågas av de sju länen (Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län).

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet och kan ta del av projektmedel från EU. Mellan 2007 och 2013 har pengar gått till viktiga infrastrukturprojekt som Rosersbergs kombiterminal, Ostlänken och Värtahamnen.

Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som Sveriges konkurrenskraft. Två tredjedelar av alla Sveriges utlandsresor utgår från regionen, med viktiga transportnoder som Arlanda och Stockholms hamnar.

- Vi ser positivt på de EU-satsningar som har gjorts i Stockholm-Mälarregionen under programperioden 2007-2013. Totalt uppgår de tilldelade projektmedlen inom TEN-T till 100 miljoner euro. Vi hade gärna sett fler satsningar. Varje satsad euro på vägar och spår i vår region gör att vi blir bättre sammanlänkade med det transeuropeiska transportnätet, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.

Det är viktigt att hela Stockholm-Mälarregionen omfattas av TEN-T och kan ta del av EU:s program och fonder inom området för infrastruktur. En förlängning av handelskorridoren skulle markera de sju länen som delar i, snarare än ändpunkter i, det transeuropeiska infrastruktursystemet. Det är viktigt att TEN-T-programmen fortsätter sitt helhetsperspektiv för god funktionalitet i det transeuropeiska infrastruktursystemet.

- Farlederna över Östersjön är ett sådant exempel, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland och vice ordförande i En Bättre Sits.

Samråd om transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T)

Samrådets mål är att samla in åsikter och förslag från berörda parter, inklusive medborgare, till den pågående efterhandsutvärderingen av TEN-T-programmet såsom det tillämpades 2007–2013. Efterhandsutvärderingens allmänna mål är att rapportera om framstegen när det gäller att uppnå programmets mål, resursanvändningens effektivitet och programmets europeiska mervärde, och att formulera övergripande slutsatser och eventuella rekommendationer för genomförandet av TEN-T-programmet, som underlag för en eventuell översyn av programmet och dess politiska inriktning.